FELHÍVÁS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE
Hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetencia fejlesztése
a Közép-Magyarországi Régióban
2. képzési kör | 2019.12.09-2020.02.29A VEKOP-8.5.4-17 kódszámú A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban kiemelt projekt keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felhívást tesz közzé a digitális kompetenciák növelése, a digitális szakadék csökkentése érdekében.

A felhívás célja a Közép-magyarországi felnőtt lakosság körében a digitális írástudatlanság csökkentése, körükben a digitális alapkompetenciák fejlesztése, ami hozzájárul a gazdaság versenyképességének növeléséhez.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal lehetőséget kínál a felnőttképzési intézményeknek a projektbe történő részvételre már ebben a naptári évben is, annak ellenére, hogy a projektet kiszolgáló Háttér Informatikai Rendszer még fejlesztés alatt áll. Felhívjuk a figyelmüket, hogy emiatt a nyertes felnőttképzési intézményeivel kötendő együttműködési megállapodások, szerződések kizárólag erre az egy, Háttér Informatikai Rendszer bevonása nélkül megvalósított képzési pályázati körre vonatkoznak.A felhívás célcsoportja

Jelen felhívás a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú (16-65 év közötti) személyek képzését célozza, kizárólag a Közép-magyarországi régió területén.

Amennyiben a célcsoporttag lakcíme a 6 (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) kevésbé fejlett régió területén van, azonban életvitelszerűen a Közép magyarországi régióban él, azaz bejelentett tartózkodási helye Közép magyarországi régióban található, úgy a programba bevonható.

Célcsoportba tartozó EGT-állampolgár a képzési programba bevonható, amennyiben a célcsoportra vonatkozó, jelen felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel és lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye Közép magyarországi régióban található.

Jelen felhívás keretében hátrányos helyzetű személynek minősülnek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. sz. mellékletének 4.5.3 pontjában meghatározott kategóriákba tartozó személyek.

A projekt kiemelt célcsoportját képezik az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező (ISCED 1), valamint az általános iskolai végzettségű vagy ezen felül legfeljebb alapfokú rész-szakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkező (ISCED 2) magánszemélyek.Támogatható tevékenységek

 • Digitális kompetenciafejlesztési képzések


A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális világba” (IKER 1. szint), valamint az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER 2. szint) című, gyakorlatorientált, egységes képzési programok alapján:

 • IKER 1. szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása
 • IKER 2. szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása. (A képzésbe lépéshez, amennyiben arra nem az IKER 1. elvégzését követően kerül sor, előzetes tudásmérés szükséges.)


Az IKER 1. és IKER 2. képzéseken összesen 70 képzési órán vehetnek részt a résztvevők.

A program keretében megvalósítandó képzések maximális csoportlétszáma 15 fő lehet.

A képzési programoknak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a képzés befejezésekor, a programot sikeresen elvégző célcsoporttag rendelkezzen legalább e-mail címmel és ügyfélkapu regisztrációval.

A képzési programnak és vizsgarendszerének meg kell felelnie a digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszer dokumentumában foglalt képzési kimeneti elvárásoknak.

A képzéseket a felnőttképzési törvényben és annak a végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint szükséges végrehajtani.Pályázók köre

 • Felnőttképzési intézmények,


amelyek vállalják, hogy legalább 35 kontaktórás képzéseket szerveznek a célcsoport számára. Vállalják továbbá, hogy együttműködnek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézménnyel jelen képzési körnek a kiemelt projektet kiszolgáló Háttér Informatikai Rendszerbe történő utólagos dokumentálásában..

A felnőttképzést folytató intézményeknek a 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései szerint engedéllyel szükséges rendelkeznie a kidolgozott képzési programra vonatkozóan.

A képzők kiválasztása során előnyt élveznek azok, amelyek vállalják, hogy a képzési időn túl térítésmentesen biztosítanak hozzáférést az IKT eszközökhöz a célcsoportnak gyakorlási céllal legalább heti 120 percben.Támogatás összege

Jelen pályázat keretében egy fő részére igénybe vehető támogatás összege legfeljebb 70.000 Ft lehet, amely felhasználható IKER 1. és/vagy IKER 2. szintű képzésben való részvételre.

A projekt keretében megvalósuló képzések díja résztvevőnként nem haladhatja meg a maximum 1 000 Ft/ óra/fő2 összeget, melybe beleértendő a képzés díja, az engedélyezett képzési program részét képező vizsga díja és a tananyag díja.

Az eredményes és biztos készség- és kompetenciafejlesztés érdekében nincs kizárva ugyanazon személy esetében az azonos szint megismétlése, de ebben az esetben sem haladhatja meg az egy személy által igénybe vehető támogatási összeg a legfeljebb 70.000 Ft-ot.Digitális kompetenciafejlesztési képzésekkel szembeni elvárások

 • Jelenléti ív vezetése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján.
 • Képzés idején fotódokumentáció készítése minden képzési alkalomról.
 • Hiányzás/hiányzáspótlás.
 • Elmaradt képzési alkalmak pótlása a vizsga előtt, de legkésőbb 2020.01.31-ig.
 • Záró számonkérés az engedélyezett képzési programnak megfelelő intenzitásban és formában, a képzések folyamán megvalósítva.
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a és a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján a képzésben résztvevők képzéssel kapcsolatos elégedettségének mérése.
 • A sikeres vizsga letétele után tanúsítvány kiállítása és átvételének igazolása.
 • Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az Európai Szociális Alap forrásból finanszírozott intézkedéseknél minden résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akik egyénileg azonosíthatóak.Egyéb szakmai elvárások


A képzőknek a képzések megszervezésekor előnyben kell részesíteniük a célcsoporttagok lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy ahhoz legközelebbi helyszínen működő és IKT alapkompetencia képzésre alkalmas e-Magyarország Pontok, szakképzési intézmények, Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) által nyújtott infrastruktúrát (az adott intézménnyel/fenntartóval való megegyezés szerint), továbbá a képzőknek figyelembe szükséges venni az mentorok által leadott képzési igényeket.

A képző intézmény vállalja, hogy a projekt keretében megvalósuló képzéseken egy főre egy olyan IKT eszköz jut, amely a képzési programban kötelezően meg van határozva.

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 85.§ 2b) bekezdése alapján mentes az adó alól a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás.A képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam

Jelen felhívás keretében kizárólag 2019. december 9. – 2020. február 29. között megvalósuló képzésekkel lehet pályázni.Pályázat benyújtásának feltételei

Pályázni kizárólag erre a képzési körre létrehozott Pályázati adatlapok kitöltésével és beküldésével lehetséges, amely e-mailen igényelhető vagy letölthető a projekt honlapjáról.

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

Eredményhirdetés határideje: 2019. november 27.

A kitöltött Pályázati adatlapokat a megadott határidőig elektronikusan kell benyújtani, majd ezt követően a kinyomtatott és aláírt példányt papír alapon is be kell küldeni legkésőbb 2019. november 27-ig postai úton vagy személyesen az alábbi címre:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
VEKOP-8.5.4-17 Projektiroda

1085 Budapest, Baross u. 52.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Pályázathoz csatolandó mellékletek

A kitöltött Pályázati adatlapokhoz semmilyen további dokumentum csatolása nem szükséges, de tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes pályázókkal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Együttműködési megállapodást köt, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell majd csatolni:

 • Hatályos aláírási címpéldány/aláírás-minta (eredeti példány)
 • Hatályos cégkivonat (cégbíróság által kiállított eredeti példány, vagy közjegyző által hitelesített eredeti példány)- megtekintésre, valamint a dokumentum eredeti példányának egy a képző intézmény képviselője által minden oldalán hitelesített eredetivel mindenben megegyező másolati példánya
 • Képzési program(ok) engedélyezéséről szóló határozat (képző intézmény által minden oldalán hitelesített másolati példánya)
 • Az engedélyezett képzési program (képző intézmény által minden oldalán hitelesített másolati példánya)
 • Köztartozás mentességről szóló igazolás (eredeti példány), amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában
 • "Felhatalmazó levél" (eredeti példány) azonnali beszedési megbízás alkalmazására a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 10032000-00334789-30005101 számú bankszámlaszámára kiállítva, megjelölve benne az időkeretet (a projekt fenntartási időszakának végéig) és az összeghatárt is (a támogató által kifizetett képzések erejéig)


Az Együttműködési megállapodás és ezek mellékletét képező Általános feltételek dokumentum, valamint az Elszámolási útmutató tervezete tájékoztatásul megtalálható a projekt honlapján.

További információk

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a pályázatok elbírálása során a pályázó felnőttképzési intézményekkel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része felhasználásra kerülnek.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.nive.hu oldalon.

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
"A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban"
VEKOP-8.5.4-17

 

1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: (06-1) 477-5605
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Letölthető dokumentumok