FELHÍVÁS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE
Hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetencia fejlesztése
a Közép-Magyarországi Régióban
3. képzési kör | 2021.08.16-2021.09.19A VEKOP-8.5.4-17 kódszámú A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban kiemelt projekt keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felhívást tesz közzé a digitális kompetenciák növelése, a digitális szakadék csökkentése érdekében.

A felhívás célja a Közép-magyarországi felnőtt lakosság körében a digitális írástudatlanság csökkentése, körükben a digitális alapkompetenciák fejlesztése, ami hozzájárul a gazdaság versenyképességének növeléséhez.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal lehetőséget kínál a felnőttképzési intézményeknek a projektbe történő részvételre. A nyertes képzéseket megvalósító felnőttképzési intézményekkel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal együttműködési megállapodást köt, amely kizárólag erre a most meghirdetett – Háttér Informatikai Rendszer bevonása nélkül megvalósított – képzési körre vonatkozik.A felhívás célcsoportja

Jelen felhívás a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú (16-65 év közötti) személyek képzését célozza, kizárólag a Közép-magyarországi régió területén.

A képzésbe bevont magánszemélyek számának legalább 80%-a általános iskolai végzettséggel nem rendelkező (ISCED 1), valamint az általános iskolai végzettségű vagy ezen felül legfeljebb alapfokú rész-szakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkező (ISCED 2) kell legyen!

Amennyiben a célcsoporttag lakcíme a 6 (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) kevésbé fejlett régió területén van, azonban életvitelszerűen a Közép-magyarországi régióban él, azaz bejelentett tartózkodási helye Közép-magyarországi régióban található, úgy a programba bevonható.

Célcsoportba tartozó EGT-állampolgár a képzési programba bevonható, amennyiben a célcsoportra vonatkozó, jelen felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel és lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye Közép-magyarországi régióban található.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VEKOP-8.5.4 projekt keretében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak képzése és a számukra történő informatikai eszközök biztosítása nem képezi a jelen felhívás tárgyát! Erre a célcsoportra vonatkozóan külön kiírás fog megjelenni!Támogatható tevékenységek

 • Digitális kompetenciafejlesztési képzések


A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett:

 • IKER 1. szint: „Első lépések a digitális világba”,
 • IKER 2. szint: „Önállóan használom az informatikai eszközömet”,
 • IKER 3. szint: “Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok”
 • IKER 4. szint: “Új digitális megoldásokat találok”,


című, gyakorlatorientált, egységes képzési programok alapján:

 • IKER 1. szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása;
 • IKER 2. szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása ;
 • IKER 3. szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása;
 • IKER 4. szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása.

Az IKER 1., 2.,3. vagy 4. szintű képzéseken egy fő összesen 70 képzési órán vehet részt.

A program keretében megvalósítandó képzések maximális csoportlétszáma 15 fő lehet.

A képzési programoknak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a képzés befejezésekor, a programot sikeresen elvégző célcsoporttag rendelkezzen legalább e-mail címmel és ügyfélkapu regisztrációval.

A képzési programnak és vizsgarendszerének meg kell felelnie a digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszer dokumentumában foglalt képzési kimeneti elvárásoknak.

A képzéseket a felnőttképzési törvényben és annak a végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint szükséges végrehajtani.Pályázók köre

 • Felnőttképzési intézmények,


amelyek vállalják, hogy legalább 35 kontaktórás képzéseket szerveznek valamely IKER képzési szinten a célcsoport számára. Vállalják továbbá, hogy együttműködnek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal jelen képzési körnek a kiemelt projektet kiszolgáló Háttér Informatikai Rendszerbe történő utólagos dokumentálásában.

A felnőttképzést folytató intézményeknek a 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései szerint eleget kell tennie bejelentési kötelezettségének vagy engedéllyel szükséges rendelkeznie a kidolgozott képzési programra vonatkozóan.

A kiválasztás során előnyt élveznek azok, amelyek vállalják, hogy a képzési időn túl térítésmentesen biztosítanak hozzáférést az IKT eszközökhöz a célcsoportnak gyakorlási céllal legalább heti 120 percben.Támogatás összege

A VEKOP-8.5.4 projekt keretében egy fő részére igénybe vehető támogatás összege legfeljebb 70 000 Ft lehet, amely felhasználható IKER 1. és/vagy IKER 2. és/vagy IKER 3. és/vagy IKER 4. szintű képzésben való részvételre.

A projekt keretében megvalósuló képzések díja résztvevőnként nem haladhatja meg a maximum 1 000 Ft/ óra/fő összeget, amelybe beleértendő a képzés díja, az engedélyezett képzési program részét képező vizsga díja és a tananyag díja.

Az eredményes és biztos készség- és kompetenciafejlesztés érdekében nincs kizárva ugyanazon személy esetében az azonos szint megismétlése, de ebben az esetben sem haladhatja meg az egy személy által igénybe vehető támogatási összeg a legfeljebb 70 000 Ft-ot.Digitális kompetenciafejlesztési képzésekkel szembeni elvárások

 • Jelenléti ív vezetése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján.
 • Képzés idején fotódokumentáció készítése minden képzési alkalomról.
 • Hiányzás/hiányzáspótlás.
 • Elmaradt képzési alkalmak pótlása a vizsga előtt, de legkésőbb 2021.09.19-ig.
 • Záró számonkérés az engedélyezett képzési programnak megfelelő intenzitásban és formában, a képzések folyamán megvalósítva.
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a és a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján a képzésben résztvevők képzéssel kapcsolatos elégedettségének mérése.
 • A sikeres vizsga letétele után tanúsítvány kiállítása.
 • Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az Európai Szociális Alap forrásból finanszírozott intézkedéseknél minden résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akik egyénileg azonosíthatók.Egyéb szakmai elvárások


A képző intézményeknek a képzések megszervezésekor előnyben kell részesíteniük a célcsoporttagok lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy ahhoz legközelebbi helyszínen működő és IKT alapkompetencia képzésre alkalmas e-Magyarország Pontok, szakképzési intézmények, Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) által nyújtott infrastruktúrát (az adott intézménnyel/fenntartóval való megegyezés szerint), továbbá a képzőknek figyelembe szükséges venni az mentorok által leadott képzési igényeket.

A képző intézményeknek vállalniuk kell, hogy a projekt keretében megvalósuló képzéseken egy főre egy olyan IKT eszköz jut, amely a képzési programban kötelezően meg van határozva.

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából.A képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam

Jelen felhívás keretében kizárólag 2021. augusztus 16. – 2021. szeptember 19. között megvalósuló képzésekkel lehet pályázni.Pályázat benyújtásának feltételei

Pályázni kizárólag erre a képzési körre létrehozott Pályázati adatlap és mellékleteinek a kitöltésével és beküldésével lehetséges.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 1.

Eredményhirdetés határideje: 2021. augusztus 12.

A kitöltött Pályázati adatlapot a megadott határidőig elektronikusan kell benyújtani, majd ezt követően a kinyomtatott és aláírt példányt papír alapon is be kell küldeni postai úton vagy személyesen az alábbi címre:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
VEKOP-8.5.4. Projektiroda

1085 Budapest, Baross u. 52.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Pályázathoz csatolandó mellékletek

A kitöltött Pályázati adatlaphoz kötelezően csatolni szükséges a képzésbe bevont magánszemélyek adatait a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal erre a célra létrehozott formanyomtatványán!

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes pályázókkal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Együttműködési megállapodást köt, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell majd csatolni:

 • Hatályos aláírási címpéldány/aláírás-minta (eredeti példány)
 • Hatályos cégkivonat (cégbíróság által kiállított eredeti példány, vagy közjegyző által hitelesített eredeti példány)- megtekintésre, valamint a dokumentum eredeti példányának egy a képző intézmény képviselője által minden oldalán hitelesített eredetivel mindenben megegyező másolati példánya
 • Képzési program(ok) engedélyezéséről szóló határozat (képző intézmény által minden oldalán hitelesített másolati példánya)
 • Az engedélyezett képzési program (képző intézmény által minden oldalán hitelesített másolati példánya)
 • Köztartozás mentességről szóló igazolás (eredeti példány), amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában
 • "Felhatalmazó levél" (eredeti példány) azonnali beszedési megbízás alkalmazására a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 10032000-00334789-30005101 számú bankszámlaszámára kiállítva, megjelölve benne az időkeretet (a projekt fenntartási időszakának végéig) és az összeghatárt is (a támogató által kifizetett képzések erejéig)


A pályázó kérésére az Együttműködési megállapodás és ezek mellékletét képező Általános feltételek dokumentum, valamint az Elszámolási útmutató tervezetét tájékoztatásul meg tudjuk küldeni.

További információk

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a pályázatok elbírálása során a pályázó felnőttképzési intézményekkel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része felhasználásra kerülnek.
Az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.nive.hu oldalon.

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
"A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban"
VEKOP-8.5.4-17

 

1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: (06-1) 477-5605
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Letölthető dokumentumok